Math. Unit Members (FY2018)

Past Board Members: FY2018

 • NAMIKAWA, Yoshinori (Director)
 • MUKAI, Shigeru (Chairperson)
 • HINO, Masanori
 • KATO, Tsuyoshi
 • KOKUBU, Hiroshi
 • KUMAGAI, Takashi
 • MORIWAKI, Atsushi
 • OHTSUKI, Tomotada
 • ONO, Kaoru
 • TAMAGAWA, Akio
 • UE, Masaaki
 • YUKIE, Akihiko