Math. Unit Members (FY2016)

Past Board Members: FY2016

 • KOKUBU, Hiroshi (Director)
 • MUKAI, Shigeru (Chairperson)
 • IKEDA, Tamotsu
 • KUMAGAI, Takashi
 • NAKAJIMA, Hiraku
 • NAMIKAWA, Yoshinori
 • OHTSUKI, Tomotada
 • OKAMOTO, Hisashi
 • ONO, Kaoru
 • SAKAJO, Takashi
 • YAMAGUCHI, Takao
 • YUKIE, Akihiko