Math. Unit Members

Current Board Members

 • NAMIKAWA, Yoshinori (Director)
 • KATO, Tsuyoshi (Chairperson)
 • ARAKAWA, Tomoyuki
 • IZUMI, Masaki
 • ICHINO, Atsushi
 • IRITANI, Hiroshi
 • OZAWA, Narutaka
 • ONO, Kaoru
 • KATO, Syu
 • HINO, Masanori
 • FUJIWARA, Koji
 • MOCHIZUKI, Takuro

Past Board Members and Executive Committee Members